Eetilised põhimõtted
  1. Eesti Vabariigi Põhiseaduse austamine.
  2. Iga inimese isikupuutumatuse austamine ning eelarvamustevaba, empaatiline ja kõiki inimesi austav suhtumine - sõltumata tema erisustest, s.h päritolust, tervisest, haridusest, vanusest, soost ja soolisest orientatsioonist, rahvusest ja rassist, religioonist, parteilisusest, jõukusest, positsioonist ühiskonnas.
  3. Kriisinõustamise aluspõhimõtte aktsepteerimine - mistahes abistavas olukorras vältida süüdlase otsimist, püüda mõista toimunut ning keskenduda lahendustele, tagades konfidentsiaalsuse kokkulepitud ulatuses.
  4. Kriitika tegemine vahetult, lahendusele suunatult, emotsioone ja nõudmisi välistavalt, argumendipõhiselt ja kontrollitud faktidele tuginedes.
  5. Inimestega töötades klienditöö etiketi arvestamine (viisakus, puhtus, korrektsus, sobiv riietus ja soeng, enda ja tööandja imago hoidmine).
  6. Regulaarne enesetäiendamine, nii üldharivalt, erialaselt kui ka kriisikäitumise vallas ning uue teabe jagamine (kolleegidele), kui see võiks tõsta pädevust erialasel või kriisinõustamise tegevusel.
  7. Isikliku psühhohügieeni tagamine.