Psühholoogiline esmaabi

Psühholoogiline esmaabi on jõukohane igale hoolivale inimesele

See on inimese vahetu ja personaalne psühholoogiline toetamine 24 tunni jooksul pärast traumeerivat sündmust. Tuge võivad vajada peale sündmustesse sattunud vahetute osaliste ka nende eemalolevad lähedased, sarnast sündmust varem kogenud inimesed ja teised, kes mingil põhjusel kogesid tugevat emotsionaalset seotust toimunuga. Kriisis on esmatähtis inimese füüsiline ellujäämine ja seejärel nn psühholoogiline ellujäämine, milleta ka füüsilise kahjustuseta on varasema elurütmi juurde naasmine oluliselt häiritud või perioodiliselt häireid tekitav.

Psühholoogilise esmaabi põhisisu 

  • Inimest ei jäeta üksi ja vajadusel aidatakse lähedastega kontakti loomisel. 
  • Lastakse inimesel rääkida, ilma et antaks tema käitumisele või sõnadele hinnanguid. 
  • Hoolitsev tähelepanelikkus. 
  • Esmaste vajaduste väljaselgitamine ja võimaluste piires nende arvestamine, ilma abipalvet ootamata.
    /s.h kannatanu lapse või lemmiklooma eest hoolitsemine, ööbimiskoha korraldamine, täiendava abi/ spetsialistide kaasamine jmt/
  • Impulsiivsete ja ainult emotsioonidel põhinevate otsuste hajutamine või mõne nädala võrra edasilükkamine, mil ratsionaalsust taas rohkem.

Psühholoogilise esmaabi olemasolu või puudumine mõjutab emotsionaalselt häiritud inimese edasist käitumist (s.h tugeva traumeerituse korral väga loomuliku süütunde või süüdistamise asendumist lahendustele keskendumisega) ja ka seda, kas spetsialistidel on vaja hiljem sekkuda aeganõudvate psühhoteraapiatega. Kuigi iga inimene saab pakkuda psühholoogilist esmaabi, on ebatavaliselt raske või ulatusliku traumasündmuse korral võimalikult kohene pädeva kriisinõustajaga konsulteerimine üks lahenduskeskseid tegevusi. Kriisinõustaja roll on juba esmases telefonisuhtluses ning vahetult kohapeal toetada (suure surve alla sattunud) abistajaid ja selgitada, kellele ja kuidas esmajärjekorras tagada psühholoogiline esmaabi ning toetus eeskätt järgneva kuu jooksul. Samuti selgitada kriisikommunikatsioonist tulenevat, vajadusel vastava spetsialisti kontakti vahendades.

* MTÜ Mahena koostööleping mistahes asutusega sisaldab lisaks konkreetsetele kokkulepetele enamasti ka psühholoogilise esmaabi ja operatiivse suhtluse tagamist pädeva kriisinõustajaga, kui ootamatu kriisiolukord seda tingib.

Uudiskiri

Anneta

Oluline