Koolitustest

Üldine teave

MTÜ Mahena on registreeritud täienduskoolitusasutusena Eesti Hariduse Infosüsteemis EHISID number 14752.
Hinnakiri: SIIN
Tulumaksusoodustus: Mahena koolitused ei kuulu tulumaksu soodustusega deklareerimisele, kui konkreetse koolituse kuulutuses ei ole seda märgitud. Lisainfo: pdfTulumaksusoodustus-koolitusel.pdf
HTM juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks: SIIN

Mahena koolituste lähtekohad

KOOLITUSI KORRALDATAKSE KAS AVATUD või SISEKOOLITUSTENA
- Avatud koolitustele saavad registreeruda kõik huvilised, vastavalt koolitusteabes olevale sihtrühmale. Toimumiskohaks on enamasti Mahena koolitusruum. Avatud koolituste korralduse ja koolitusele registreerimisega tegeleb Mahena juhataja asetäitja-koolitusjuht. 
- Sisekoolituste komplekteerimise ja koolituskoha tagamisega tegeleb koolituse tellija. Sihtrühma koolitused toimuvad pikema planeerimise alusel, enamasti vähemalt kaks kuni kuus kuud varem broneeritud aja alusel, harva on võimalust koolituse korraldamiseks mõnenädalase etteteatamise alusel. Koolituste ettevalmistamine on nn käsitöö ja lähtub tellija esitatud koolituseesmärgist ja ootustest õpiväljundile.
- Detailset jaotusmaterjali koolitusteks ei koostata, kui seda pole eraldi tellitud. Mahena koolitajad on valdavalt kogenud oma valdkonna spetsialistid, kelle koolitustel on põhirõhk auditooriumiga suhestumisel ja püstitatud alateemade teoreetiliste seisukohtade sidumine praktikaga, kasutades selleks mistahes meediaid sellisel määral, et sõnum oleks parimal moel toetatud. 

KOOLITUSTEST TEAVITAMINE
Sisekoolituste kohta avalikku teavet ei jagata. Avatud koolitustest antakse teada kas kõigis Mahena suhtluskanalites või mõnes neist:
1. Mahena Keskuse FB
2. Mahena veeb
3. Mahena uudiskiri - isikustamata infolist, liitumine soovi avaldamise alusel, 
4. Mahena koolitushuvilised ja Mahenaga koostööd teinud isikud - isikustamata infolist nendest, kellega on Mahena koostööst tulenevalt suhelnud e-posti vahendusel. 
/Kui listis olijal - punkt 3 ja 4 - on soov loobuda Mahena otsepostitusega saadetavatest infokirjadest, piisab vastuskirjast laekunud infokirjale, kuhu märkida vastav soov ja vastuskirja e-post kustutatakse infolistist.
/Lisaks eelnimetatutele on operatiivne suhtlus MSÜ liikmetega.

KOOLITAMISE AJALUGU MAHENAS
Täienduskoolitustega alustati Mahena loomise aastal (2005). Mahena on kas koolituse korraldaja või koostöö kaudu koolituspartner (korraldajana väljastab koolitustõendi või -tunnistuse vastavalt õppekorraldusreeglitele).
- Mahena pakub täienduskoolitusi tulenevalt oma ja partnerite tegevusspetsiifikast. Kõige enam koolitusi viib Mahena läbi eesti keeles, seejärel vene keeles ja väikeses mahus inglise keeles. Konkreetse huvi korral on võimalik korraldada eestikeelse koolituse tõlkimine vene või inglise keelde.
- Koolitama on kaasatud erialapraktikud, kes toetudes akadeemilisele pädevusele saavad teemat käsitleda praktilisi kogemusi analüüsides. Põhilektorid on Mahenas nõustavad spetsialistid, kuid kaasatakse ka Mahena spetsialistide võrgustiku liikmeid.

Sihtrühm

Olenevalt koolitusest võib sihtrühmaks olla konkreetse asutuse töötajaskond, aga ka lapsevanemad, tudengid, gümnasistid jne. Kõige suurema sihtrühma on seni moodustanud eri valdkondade spetsialistid, kelle töö sisuks on vahetu töö inimestega, peamiselt nõustamine, õpetamine, ravi.

Mahena koolitusruum

Alates 2022. aastast on Mahena kasutada õdus klassituba Tallinna kesklinnas Sakala tänaval. Koolitusruum on mõeldud väiksematele koolitusrühmadele. Olemas on videoprojektor ja pabertahvel. Suurematele rühmadele korraldatakse koolitusi selleks sobivates rendiruumides, mille asukoht antakse teada koolituse reklaamis.

Mahena täienduskoolituste eesmärk

Algul oli eesmärgiks kriisivaldkonnaga seonduva akadeemilise ja oskusteabe jagamine teemast huvitatud inimestele, eeskätt toetades sellega erinevate spetsialistide pädevust tegutsemisel kriisiolukorras või toetades kriisiohvreid (kuna traumeeritud inimene on väga haavatav ja ala- või ülereageeriv, siis spetsialistide suurem teadlikkus kriisikäitumisest ja kriisinõustamise spetsiifikast annab võimaluse paremini ohjata kriisis vallanduvaid häirivaid emotsioone, pingeid suhtlemisel ning võimaldab kiiremini leida võimalusi varasema elukvaliteedi taastamiseks). 
Õige pea täienduskoolituste temaatika laienes kriisivaldkonnast igapäevasuhtluse ja parema toimetuleku suunas, lähtudes sihtrühma konkreetsetest teemapüstitustest ja vajadusest.