Õppekorraldus

MTÜ Mahena täienduskoolituste õppekorralduse ja -tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena (MTÜ Mahena) täienduskoolitustegevus lähtub MTÜ Mahena põhikirjast, Täiskasvanute koolituse seadusest, Täienduskoolituse standardist, Täienduskoolituse õppekavarühmadest.
1.2 MTÜ Mahena täienduskoolitused on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuvad eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevused, mille maht on vähemalt kuus akadeemilist tundi (osalejatel on õigus saada vastavalt tunnistus või tõend). Lühema mahu korral, aga ka õppekavata 8 ak/h mahu korral on tegemist õppepäevaga ehk informatiivse teabe jagamisega.
1.3 MTÜ Mahena täienduskoolitused on olemuselt valdavalt teaduspõhised kogemuskoolitused, kuna lektoriteks kaasatakse akadeemilise kõrgharidusega praktikud-erialaspetsialistid.
1.4 MTÜ Mahena täienduskoolituste valdkonnad ja õppekavarühmad:
1.4.1 Hariduse valdkonnast: kasvatusteadused;
1.4.2 Sotsiaalteaduste valdkonnast: psühholoogia;
1.4.3 Tervise ja heaolu valdkonnast: sotsiaaltöö ja nõustamine.
1.5 Täienduskoolitusel osaleja õigused ja kohustused
1.5.1 Õigus enne täienduskoolitusele registreerumist tutvuda MTÜ Mahena missiooni, eetiliste põhimõtete, õppekorralduse ja õppekavaga; saada täiendavat infot konkreetse koolituse kohta ja täienduskoolituse läbimisel seda tõendav dokumnet;
1.5.2 Kohustus Mahena ruumides järgida MTÜ Mahena sisekorda ning vara rikkumise või hävimise põhjustamisel hüvitada tekkinud kahju;
1.5.3 Kohustus järgida käesolevas dokumendis toodud tingimusi ja üldtunnustatud viisakusnorme; arvestada konkreetse kuulutuse eelinfost tulenevat; teavitada esimesel võimalusel, kui kokkulepete täitmine ei ole võimalik või on häiritud.
1.6 Vaidluste lahendamine
1.6.1 Vaidlused ja erimeelsused lahendatakse osapoolte ärakuulamise järel loodavate kokkulepetena;
1.6.2 Vaidlused, mida pole võimalik kokkulepetena lahendada, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

2. Täienduskoolituse õppekorraldus ja tasu

2.1 Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtmine ja koolituselt väljaarvamine
2.1.1 Sisekoolitustena asutuses või organisatsioonis läbiviidavate täienduskoolituste osalejad valib koolituse tellija, kes piirab õppijate koolitusele ja sellelt väljaarvamist koolituse reaalajaga, ning koostab osalejate nimekirja selle piirarvu ulatuses, mis on mahena esindajaga kokku lepitud;
2.1.2 MTÜ Mahena korraldatavatel avatud koolitustel arvatakse koolitusnimekirja kõik soovijad vastavalt vabadele kohtadele registreerumise järjekorras pärast õppetasu laekumist, kui ei rakendu pädevusest tulenevat eeltingimust, sellisel juhul toimub enne registreerimist pädevuse kotrolliminemine;
2.1.3 Avatud koolitusele registreerumiseks vajalikud andmed on: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-post ja telefon, lisateave (küsitakse vastavalt konkreetse koolituse eesmärgist tulenevast vajadusest).
2.2 Täienduskoolituse eest tasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamine
2.2.1 Avatud koolituste korral on tegemist osalejate õppetasuga, tellitud sisekoolituste korral on tegemist korraldaja poolt makstava teenustasuga;
2.2.2 Tasu suurus avaldatakse avatud koolituste infoga koos või sisekoolituste korral lepitakse kokku läbirääkimiste käigus;
2.2.3 Koolituse eest tasumine toimub MTÜ Mahena arve alusel, mis saadetakse võimalusel e-arvena, selle puudumisel e-postiga;
2.2.4 Tasu moodustub:
2.2.4.1 Avatud õppe korral koolituse infos teada antud tunnitasu alusel moodustuvast koolitustasust, mida makstakse kahes osas, esmalt tagastamatu registreerimistasu ja seejärel põhitasu;
2.2.4.2 Sisekoolituse korral tellijaga kokkulepitud tunni- või päevatasu alusel või osalejate arvu alusel, millele vajadusel lisanduvad kõrvalkulud, näiteks õppematerjali või sõidukulu;
2.2.5 Mahena esitab arve esimesel võimalusel pärast registreerumist avatud koolitusele või kokkuleppe tegemist sisekoolituse läbiviimiseks;
2.2.6 Arve tasumise tähtaeg on näidatud arvel, seejuures:
2.2.6.1 Avatud koolituse tagastamatu registreerimistasu makseaeg on üldjuhul kolm kuni seitse päeva peale registreerumissoovi avaldamist, ja teise osa tasumise aeg on tavapäraselt kuni üks kuu, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne koolitust, kui selline ajavaru on olemas;
2.2.6.2 Tellitud sisekoolituste makseaeg on enamasti 21 päeva ja arve esitatakse esimesel võimalusel ning mitte hiljem kui kaks nädalat enne koolitust, kui selline ajavaru on koolituskokkuleppe tegemise ajal olemas;
2.2.6.3 Erisoovid arve väljastamise või tasumise tähtaegade osas lepitakse eelnevalt kokku ja võimalusel nendest lähtutakse, sh mitmes osas tasumine või erand makseaja osas;
2.2.6.4 Kui arve osaline või täielik tasumine jääb ajaliselt koolitusjärgsele perioodile, on vajalik Mahenale esitada allkirjaõigusliku isiku allkirjaga (juriidilise isiku korral vastavalt B-kaardil näidatule) garantiikiri vastavas summas arve tasumise kohta kokkulepitud ajal;
2.2.7 Maksetähtaja ületamisel enam kui 30 päeva ja/või hoolimata meeldetuletustest, on MTÜ Mahenal õigus kaasata mh inkassofirma;
2.2.8 Avatud õppes kuulub põhiosa tagastamisele seitseme päeva jooksul, kui selle tasuja teatab täienduskoolitusest loobumisest vähemalt seitse päeva enne koolituse algust; koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel või eelteavituseta koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata;
2.2.9 Avatud õppes kuulub tasu 100% tagastamisele, kui täienduskoolitus jääb ära korraldusest tulenevatel põhjustel, tagastus toimub seitsme päeva jooksul koolituse ärajäämisteavitusest;
2.2.10 Tellitud koolitusel makstakse tasu tagasi 97% ulatuses, kui koolitusest loobumisest teatakse vähemalt kaks nädalat enne koolituse algust, ja 95% ulatuses, kui koolitusest loobumisest teavitatakse vähemalt kaks päeva enne koolituse algust, hilisema loobumise korral tagasimakse kohustust ei ole, võimalusel lepitakse kokku uus koolitusaeg 95% summa ulatuses;
2.2.10.1 Avatud õppes kuulub tasu 100% tagastamisele, kui täienduskoolitus jääb ära Mahenast tulenevatel põhjustel, tagastus toimub seitsme päeva jooksul koolituse ärajäämisteavitusest;
2.2.10.2 Täiendavalt arvatakse tellija soovil ärajäänud koolituse tasust maha otsesed kulud, kui need on olnud vajalikud koolituse ettevalmistuseks;
2.2.11 Tasust osaliselt või täielikult vabastamise võimalused otsustakse iga täienduskoolituse korral eraldi, näiteks on sageli soodustustused MSÜ liikmetele ja heategevusliku täienduskoolituse korral kõikidele huvilistele.

2.3 Õppetöö pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit).
2.4 Õppetöö toimumisest teave:
2.4.1 Õppetöö toimub sisekoolituse korral tellijaga kokkulepitud ajal, millest tellija teavitab osalejaid;
2.4.2 Õppetöö toimub avatud koolituse korral vastavalt kvartaalses või aastases koolituskalendris väljakuulutatud ajal, millest teavitatakse eraldi veebilehe uudiste rubriigis enne koolituse toimumist vähemalt kaks kuni neli nädalat ette;
2.4.3 Mõjuvatel põhjustel koolituse ärajäämisest teavitatakse koolituse tellijat või registreerunuid esimesel võimalusel, kasutades registreerumisel esitatud kontaktandmeid.
2.5 Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.
2.6 Koolitus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 80% ja teised õppekavast tulenevad nõuded.
2.7 Täienduskoolitustega seotud info avaldatakse Mahena veebilehel, kus korrigeeritakse infot vastavalt selle muutumisele, vajadusel teavitades personaalselt neid, kes on info muutmise ajal seotud mõne täienduskoolitusega.

3. Täienduskoolitustegevuse kvaliteedi tagamine

3.1 Kvaliteedi tagamine on pidev ja süsteemne protsess, millesse kaastakse Mahena Spetsialistide Ümarlaud (MSÜ), kus regulaarselt tehakse ülevaade MTÜ Mahena töödest, viies sellega läbi sisehindamist vastavuses MTÜ Mahena missiooni, eesmärkide ja eetiliste põhimõtetega ning rakendades ettepanekuid arendustegevustesse.
3.2 Koolitajatena rakendatakse akadeemilise pädevusega spetsialiste, eeskätt praktikuid 
3.2.1 MTÜ Mahenaga seotud kõikide spetsialistide jaoks on tagatud koostöövõimalused ja tunnustamine läbi MSÜ ja siselisti kaudu edastavate võimaluste.
3.3 MTÜ Mahena täienduskoolituse õppekavad avalikustatakse Mahena veebilehe lingil Koolitusteemasid
3.3.1 Õppekavad koondatakse õppekavade registrisse, mida täiendatakse püsivalt ja pidevalt vastavalt toimuvatele täienduskoolitustele;
3.3.2 Õppekavade koostajateks on valdkonnaspetsialistid.
3.4 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks esitatakse ruumilised nõuded nii sisekoolituse tellijatele kui tagatakse MTÜ Mahena poolt avatud koolituste korraldamisel:
3.4.1 Asutuste ja organisatsioonide sisekoolitustena läbiviidavate täienduskoolituste ruumi valib koolituse tellija, arvestades MTÜ Mahena miinimumnõudeid, milleks on: ruumi õhutatavus; kõikidele osalejatele istekohad võimalusega jälgida lektorit ja tema esitlust; dataprojektori kasutamise võimalus (arvuti vastavalt kokkuleppele); tahvli kasutamise võimalus; osalejatele tagatud märkmete tegemise võimalus ja vahendid;
3.4.2 MTÜ Mahena korraldatavatel avatud koolitustel tagatakse samaväärsed üldtingimused nagu sisekoolitustel; enamasti on koolitusruumiks MTÜ Mahena kaminaklass Tatari tn 12 Tallinnas, kus osalejatel on vajalikud vahetusjalanõud.
3.5 Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine
3.5.1 Koolitusel osalejatele viiakse koolituse lõpus läbi tagasiside kas suuliselt (enamasti ei ole siis tegemist hindeliselt läbitava täienduskoolitusega) või kirjalikult;
3.5.1 Tagasisidet analüüsitakse regulaarselt, et võtta arvesse ettepanekuid koolitustegevuse parendamiseks.
3.6 Täienduskoolituste kohta väljastatavad dokumendid on tõend või tunnistus
3.6.1 Tõend väljastatakse osaleja soovil tema täienduskoolituses osalemise kohta vähemalt mahus 6 ak/h; tõendi väljastamine tähendab, et koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid, kuid osales vähemalt 80%;
3.6.2 Tunnistus väljastatakse täienduskoolituse tulemuslikul läbimisel; tunnistuse väljastamine tähendab, et koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.
3.7 Tunnistusele või tõendile märgitakse  järgmised andmed:
3.7.1 Õppija nimi ja isikukood;
3.7.2 Täienduskoolitusasutuse nimi ja registrinumber (MTÜ Mahena: 80226882);
3.7.3 Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS olev ID number (MTÜ Mahena: 14752);
3.7.4 Täienduskoolituse aluseks olnud õppekava nimetus (täienduskoolituse teema; vajadusel koos alateemadega);
3.7.5 Täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
3.7.6 Dokumendi väljaandmise koht ja kuupäev;
3.7.7 Dokumendi number;
3.7.8 Täienduskoolituse läbiviinud koolitajate ja dokumendi allkirjastava MTÜ Mahena esindaja nimed koos rollinimetustega.
3.8 Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (eksam, test, praktiline töö vmt) ning hindamise tulemused.
3.9 Tunnistust ja tõendit on õigus väljastada ka elektrooniliselt.
3.10 Tunnistuse või tõendi duplikaat väljastatakse koolitusel osalenu soovil vastavalt kehtivale hinnakirjale, märkides dokumendi paremasse ülemisse nurka "DUPLIKAAT".

4. Rakendussätted

4.1 Käesolev "MTÜ Mahena täienduskoolituste õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused" redaktsioon kehtib alates 17.0.2019. Varem on muudatusi tehtud 01.01.2017 ja 10.05.2016.