Hinnakiri

Nõustamine virtuaalselt

TELEFONIKONSULTATSIOON (UUS)

(miinimumtasu 10,50 eur; enamasti võimalik pärast vähemalt ühte vahetut kohtumist või lepingulise suhte või lepingupartneri vahenduse korral; klient ja nõustaja fikseerivad ühiselt konsultatsiooni algus- ja lõpuaja, mille alusel edastakse arve tasumiseks; tavapäraselt lepitakse eelnevalt suuliselt või kirjalikult kokku, millal on vastastikku sobiv aeg telefonisuhtluseks, erakorralise juhtumi korral tuleb küsida võimalust viivitamatuks telefonikonsultatsiooniks, st konsultatsiooni algust koheselt või lähimal võimalikul kokkulepitud hetkel)

- eraisik 0,35 eur/ 1 min (st 30 min/ 10,50 eur ja edasi minutihinna alusel, nt 60 min/ 21,00 eur)
- juriidiline isik 0,75 eur/ 1 min (st 14 min/ 10,50 eur ja edasi minutihinna alusel, nt 60 min/ 45,00 eur)

Nõustamine vahetul kohtumisel

Individuaalne nõustamine (45 min): eraisik 20.-; juriidilise isiku tellimusel 45.-

KARJÄÄRINÕUSTAMINE

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

SOTSIAALPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE

Paari-, pere-, rühmanõustamised (2-4 inimest; 60 min): eraisik 30.-; juriidilise isiku tellimusel 55.-

PERETERAAPIA

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

SOTSIAALPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE

 

Psühhoteraapiline kunstiring

Individuaalne või kahele lapsele/ teismelisele mõeldud loovteraapiline psühholoogiline nõustamine (45 min/ seanss):
(Enamasti toimub kaks seanssi korraga.)

25.-/seanss eraisiku tasumisel, 45.-/seanss juriidilise isiku tasumisel. Täpsem info SIIN


Kriisitöö

KONFLIKTILAHENDUS (Mahena keskuses, rühmas, lahenduskeskne): 120 min/ 120.- 

KRIISINÕUSTAMINE individuaalselt (Mahena keskuses, operatiivselt): 60 min/ 30.-

KRIISINÕUSTAMINE rühmas (Mahena keskuses, operatiivselt): 90 min/ 70.- 

KRIISISEKKUMINE väljasõiduga: hind kokkuleppel 

         Väljasõiduga kriisisekkumine tagatakse eeskätt koostöölepingu partneritele 2-48 h jooksul, teistele vastavalt võimalusele.
         Erisuste korral lõpliku hinna kujunemise aluseks: reageerimise operatiivsus, väljasõidu sihtkoht, töö- või tööväline aeg, poole päeva või päeva arvestus,
         kaasatud 
spetsialistide arv, järeltöö vajadus (ühe kuu jooksul).

MOBIILNE KRIISINÕUSTAMINE lapse seksuaalkuriteo kahtluse korral (esmaintervjuul salvestust võimaldavas ruumis): 60 min/ 65.-

MOBIILNE TELEFONIKONSULTATSIOON (vt eest Nõustamine virtuaalselt)

 

Supervisioon

Peamine töönõustamiste läbiviija Mahenas on Tiina Naarits-Linn, vajadusel kaasatakse lepinguliselt kogenud töönõustaja. Enamasti on see teenus mõeldud üksnes koostööpartneritele ning MSÜ liikmetele, sh Mahena kriisinõustajate võrgustikuliikmetele, nii individuaalselt kui ka rühmas. Vabade aegade olemasolu määrab, kas on võimalik ka teistele pakkuda. Hinnakiri kehtib arvestusega, et supervisioonid toimuvad Mahena keskuses. Asutustes läbiviidavate supervisioonide korral, samuti koolitus-supervisioonide korral tehakse eraldi kokkulepped.
Üldinfo supervisioonidest on SIIN: jpgSupervisioon

Täienduskoolitus

Asutusse tellitud sisekoolituse hind lepitakse kokku koolituse tellijaga vastavalt rühmale kuni 20 inimest ja enam kui 20 inimest (enamasti on ak/h tasu 70.- kuni 90.- eurot, millele täiendavaid makse ei lisandu; pikkadel koolitustel ja koostööpartneritel rakenduvad erandid).
Alla 4 ak/h tunni koolituste puhul on kokkuleppeline koolitushind ilma tunniarvestuseta. Väljaspool Tallinnat lisandub sõidukulu (üldiselt 0,30€ / km), vajadusel ööbimiskulu. Lähtekohaks on lektoritel valdavalt Tallinn.
Koolituse lõplik hind selgub läbirääkimistel ja on seotud täiendavate kokkulepetega, samuti sellega, kui pikka ettevalmistusaega vajab lektor konkreetse koolituse loomiseks. 
Koolitustõendi soovi korral lisandub selle tasu 1 in/ 1,00 EUR ning vajadusel postikulu.

Mahena korraldatud avatud koolituse hind ühele osalejale avaldatakse koos koolitusinfoga. Hind sisaldab ka koolitustõendi väljastamist, kui koolituse maht on vähemalt 4 ak/h.

Koolitusi ja seminare korraldatakse kõikidele sihtrühmadele vastavalt Mahena võimalustele kaasata MSÜ liikmeid või erialaspetsialistidest partnereid-koolitajaid (vt koolitusteemasid). Seejuures on iga koolitus või seminar unikaalne ja spetsiaalselt ette valmistatav (ka üldise õppekavaga koolitused). Koolituse tunnitasust moodustab vähemalt neljandiku koolituseks ettevalmistumine.
Veebil olevate koolitusteemade loetelu on vaid näitlik. Lõplikud alateemad ja fookus lepitakse sisekoolituste korral kokku sihtrühma huvi ja vajadusi arvestades. Koolituste planeerimine toimub enamasti vähemalt kolm kuud ette, varasemad võimalused on erandlikumad. Koolituskeeleks on valdavalt kas eesti või vene keel, vahel tõlkega ühte või teise keelde. Mõningate teemade puhul on võimalik inglisekeelne, harvem ka soome- ja saksakeelne koolitus.

Kirjaliku teatise koostamine

Erandlik teenus, mis lähtub kliendi huvist ja spetsialisti valmisolekust. Spetsialist võib keelduda, kui vastavat kokkulepet ei ole enne teenuse algust loodud. Enne kirjaliku dokumendi koostamist vajab spetsialist teavet selle eesmärgist: mida, miks ja kellele on vaja.

1) TEATIS: 20.- (kirjeldav lühiteatis või -kokkuvõte, kuni 1 A3 lk)

2) KASVATUSKORD: 40,00 (lapse parimat huvi arvestav ettepanek-kavand, tulenevalt nõustamisel ilmnenud vajadusele, 1-2 A3 lk)

3) SPETSIALISTI ERIALANE ARVAMUS: hind eraldi kokkuleppel (hind sõltub töömahust, lk-de arv ei ole piiritletud)

Dokumentide koostamine ja vormistamine

1) ESMAKORDNE AMETIJUHENDI VÕI TUGITEENUSTE LEPINGU MAKETT: 80.-
(enamasti 2-4 A4 lk; suurema tellitud dokumentide koguse korral võimalik soodustus)

2) PERSONALISEERITUD AMETIJUHEND ÜLDMAKETI ALUSEL: 25.-

3) PERSONAALNE CV: 45.-
(enamasti 1-2 A4 lk)

4) EESMÄRGIPÕHINE KAAS- VÕI MOTIVATSIOONIKIRJA MAKETT: 25.-

Küsige ja arutame, mida, miks ja kellele on vaja ning koostöös loome vajalikud dokumendid või korrastame olemasolevaid. Vajadusel tehakse eraldi kokkuleppe alusel põhjalikum eeltöö, mille käigus räägitakse selgeks konkreetse dokumendiloome aluspõhimõtted. 

Ameti- või tööjuhendite makette oleme korduvalt koostanud (ja kommenteeritult üldistatud näidise lisanud) eeskätt haridus- ja sotsiaalvaldkonna töötajatele: õpetaja, logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, füsioterapeut, huvijuht-noorsootöötaja, abiõpetaja, õpetaja abi, pikapäevarühma kasvataja, tugiisik, (rehabilitatsioonimeeskonna) terapeut või juhtumikorraldaja.

_________________________________________________________

LISATEAVE

Vastuvõtu aega saab tühistada hiljemalt sellele eelneval tööpäeval

Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma seansi tasu.

Kriisiplaani koostamine / uuendamine

Hind lepitakse kokku mahu alusel (plaan ise + milliseid tegevusjuhiseid vajatakse), plaani uuendamise juurde kuulub vähemalt üks seminar asutuse kriisimeeskonnale.

Konsulteerimine, koosoleku juhtimine

Hind lepitakse kokku konkreetsest vajadusest tulenevalt, arvestuse aluseks on astronoomiline tund. Valdavalt on tegemist ette teadaolevalt pingelise olukorraga tulenevalt vastuolulistest või konfliktsetest suhetest ning soovist taastada töörahu ja koostöö (nt korteriühistutes jne). Spetsialisti kaasamise eesmärk on neutraalse teemakäsitluse hoidmine ja/ või lahendusvõimalusteni jõudmine. Väljaspool Tallinnat lisandub sõidukulu 0,30€ / km. 

Täpsustused

¤ Nõustamise sisust saab lugeda lingilt Nõustamisest ja nõustajate kontaktid on eestikeelse teenuse korral lingil Nõustajad
¤ Mahenas vastu võtvad nõustajad annavad otsesuhtluse kaudu teada oma vabade aegade olemasolu, s.h vastuvõtt ka laupäeviti. Väljaspool kokkulepitud aega nõustajatega suhtlemine Mahenas ei ole võimalik.
¤ Nõustajad on  oma töös iseseisvad ja sõltumatud, kuid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses.
¤ Mahena täienduskoolitusi viivad läbi akadeemilise pädevusega valdkonnaspetsialistid, kes keskenduvad praktiliste kogemuste ja teoreetiliste teadmiste seoste loomisele teemast tulenevalt.

Hinnakiri uuendatud 14.08.2018