Nõustamisest üldiselt

Mahena nõustamisvõimalused

Nõustamiste liigitamine aitab määratleda kliendi ootusi, kuid võimalik on kombineeritud nõustamine, mis selgub vahetul kohtumisel. Peamised võimalused Mahenas: eripedagoogiline nõustamine, karjäärinõustamine, kriisinõustamine, pereteraapia, psühholoogiline ja sh kliinilise psühholoogi nõustamine, sotsiaalpedagoogiline nõustamine, supervisioon.
Kriisinõustamine on ehk õige keerulisema määratlusega. Sellega on kindlasti tegemist traumaatilisest juhtumist või emotsionaalsest vapustusest tulenevalt. Samas võib tegemist olla ennetava või sekkuva kriisikonsulteerimisega (ja esmaste läbirääkimispõhimõtete õpetamisega) konfliktsete suhete leevendamiseks (nt töövaidluste korral, korteriühistute vaidlustes jne) või inimese emotsionaalse vapustuse ennetamiseks (nt koondamise korral jne).
Nõustajad töötavad vastavalt oma väljaõppele (kõik nõustajad on kõrgharidusega ning läbinud mitmeid valdkonna täienduskoolitusi) ja isikupärale, lähtudes Mahena eetilistest põhimõtetest.

Nõustamine toimub kas vahetul kohtumisel või virtuaalselt

Vahetu nõustamine tähendab kliendi ja nõustaja vahetut kohtumist privaatsust võimaldavas ruumis. Konfidentsiaalsuse tagamine ja selle ulatus lepitakse nõustamise algul kokku, kuivõrd vahendatud nõustamise korral, kui klient on suunatud nõustamisele, ei saa kohtumise toimumine olla 100% konfidentsiaalne.
Virtuaalne nõustamine tähendab sidevahendi abil nõustamist, mis võimaldab kliendil ja nõustajal asuda üksteisest eemal, ka erinevas riigis. Enamasti pakuvad nõustajad sellise vajaduspõhise võimaluse välja siis, kui on vähemalt üks vahetu kohtumine toimunud. Erandlikus olukorras on virtuaalnõustamine võimalik ka esmakohtumisel, kui konkreetne nõustaja seda pakub.
Virtuaalse nõustamise hind ei erine tavanõustamisest, kui ei ole eraldi kokku lepitud lühemas ajas ja sellest tulenevalt erihinnast. Vahenditeks on kas telefon või Skype või klinedi ja nõustaja vahel kokkulepitud muu sidevahend. Ka virtuaalnõustamisel lepitakse esmalt kokku privaatsuse nõuded, nt on Mahena nõustajate üks tingimus, et kumbki pool ei salvesta nõustamisi. 
NB! 2020. aasta eriolukorrast tulenevalt nõustavad kõik Mahena nõustajad eriolukorra ajal ka virtuaalselt.

Eripedagoogiline nõustamine

Suunatud lapse/ õpilase õpiraskustega toimetulekule, milles eripedagoog-nõustaja selgitab õpiraskuste põhjused ja nõustab õpilast / lapsevanemat/ pedagoogi konkreetse lapse/ õpilase õpiraskuse olemust mõistma ja lahendama. Eesmärk on:

 • eripedagoogika komplekse uurimisega selgitada välja õpiraskuste põhjused, tegelik õpitase ja selle vastavus eakohasusele (arvestades kognitiivse arengu eakohaseid erisusi eelkoolieas, 7-12-aastastel ja üle 12-aastastel)  
 • selgitada välja vajadused ja võimalused õpiraskuse vähendamiseks/ lahendamiseks, s.h õpiraskust vähendavad vajalikud tugiteenused
 • selgitada välja õpilase individuaalsusest tulenev võimetekohane õppekava ja -vorm ning parim võimalik õpikeskkond
 • õpetada last õppima talle sobivaid õppimistehnikaid ja õppematerjale otsides ja nende praktiseerimist õpetades
 • nõustada lapsevanemat lapse arengu ja õppimise tulemuslikumal toetamisel ning informeerida vanemat võimalustest rakendada lapsele sobivat õppekava ja -vormi ning õpikeskkonda

 

Karjäärinõustamine

Suunatud kliendi õpingute ja tööeluga seotud küsimuste lahendamisele, mille sisuks võib olla:

 • õppimise võimaluste selgitamine
 • isikliku tööelu planeerimine, kui on vajadus tööturule siseneda või osutuvad vajalikuks muutused senises tööelus: ametiredelil tõus, töökoha vahetus, koduse või töötu staatusest taas tööle asumine
 • isikliku kutsesuundumuse ja sellega seotud isiksusliku eripära tundmaõppimine, et osata arvestada enda nõrkade ja tugevate külgedega karjääri planeerimisel või ümberhindamisel
 • CV (curriculum vitae) ja töökohale kandideerimiseks vajaliku kaaskirja korrektne ning olulisi aspekte oskuslikult esitlev vormistamine
 • töövestluseks valmistumine
 • tööõiguslikes küsimustes esmane konsulteerimine (vastavalt nõustaja pädevusele; Mahenas vastav pädevus olemas)

 

Kriisinõustamine

Kriisinõustamist kasutatakse traumaatilist sündmust või emotsionaalset vapustust kogenud inimese toetamiseks, kui ta elukvaliteet ja heaolu on toimunu järel tugevalt häiritud ning senised toimetulekuviisid ei ole enam piisavad. Kriisinõustamisel on fookuses:

 • traumaatilise stressiga toimetulekuvõimalused
 • ootamatult häiruda võinud suhetega seonduv
 • enne traumat olnud emotsionaalse tasakaalu taastamine
 • lahenduste ja vajadusel täiendava abi leidmine muutunud olukorraga toimetulekul

Esimese ööpäeva jooksul juhtunust rakendatakse kriisinõustamise asemel teisi kriisisekkumise tegevusi (psühholoogiline esmaabi, vastutavate või toetust pakkuvate isikute konsulteerimine jmt), ka luuakse kokkuleppeid nõustamiseks. Esmase kriisinõustamise soovituslik aeg on 24-72 tundi juhtunust, kriisinõustamisi viiakse läbi enamasti kuni ühe kuu jooksul traumeerivast sündmusest. Tavapäraselt on kriisinõustamise seansse üks kuni kolm, mis kõik põhinevad lahenduskesksel lühiteraapial ja kriisikäitumise spetsiifikal. Kriisinõustamise korraldab reeglina kas nõustamist vajava isiku lähedane isik, organisatsiooni juhtkonda kuuluv isik või kohaliku omavalitsuse esindaja.

Pereteraapia ehk perekonnapsühhoteraapia

See on põhjalik, süsteemne, eesmärgipärane ja ühiselt sõnastatud muutuste nimel rakendatav nõustamisseanssidega protsess, mis põhineb teaduspõhistel peresuhteid toetada ja arendada võimaldavatel meetoditel. See teraapia vaatleb perekonda kui süsteemi, kus muutus ühes pereliikmes toob kaasa muutuse kogu süsteemis ja vastupidi. Fookuses on pereliikmete omavaheliste suhete kvaliteet ja nende parandamine ning seeläbi kogu perekonna ja/ või selle liikmete toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise ja vastastikuse hoolivuse suurendamine, samuti probleemilahendusoskuste paranemine.

Psühholoogiline nõustamine

Kliiniline psühholoog nõustab erinevate psüühikahäirete korral, eelnevalt vajadusel hinnates testimiste abil psüühikahäire olemasolu ja ulatust. Erinevalt teistest psühholoogidest ja psühholoogilistest nõustajatest on temal pädevus tegeleda psühholoogilise raviga, kasutades kliinilise psühholoogia ravivõtteid häirivate sümptomite leevendamiseks ja võimalusel häiretest vabanemiseks, sh õpetab nendega igapäevaselt toime tulema viisil, et elukvaliteet oleks võimalikult vähe häiritud.

Psühholoogilised nõustajad üldiselt on suunatud kliendi personaalse või suhetega seonduva heaolu selgitamisele ja emotsionaalsete raskuste leevendamisele või lahendamise toetamisele (individuaalse, pere- või paarinõustamisena). Aidatakse kliendil mõista mõtete mõju tunnetele ja tunnete mõju käitumisele. Pärast probleemi selgitamist antakse teada, kas mõni teine spetsialist võiks olla efektiivne partner konkreetse probleemiga tegelemisel, kuivõrd tegemist on nt sotsiaalpedagoogilise sekkumisvajadusega või on vajalik saada kliinilise psühholoogilise hinnang jne. Sekkumisel kasutatakse erinevaid psühholoogilisi tehnikaid, et olenevalt olukorrast ja vajadusest võimaldada:

 • keskenduda enda isiksuse (s.h tugevuste ja nõrkuste) tundmaõppimisele
 • õppida stressipingetega toime tulema
 • tulla leinavaluga toime
 • taastada hingerahu
 • osata toetada kaaslast, kelle tavapärane toimetulek on häiritud
 • leida uusi käitumisviise edukamaks suhtelmiseks ja probleemolukordade lahendamiseks
 • edukamalt luua kokkuleppeid (nt lapse hooldusõiguse või kasvatuskorraga seonduvalt)
 • saada informatsiooni valdkonnaga seotud abivõimalustest ja teistest spetsialistidest (nt kliinilisest psühholoogist)

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine keskendub probleemilahendusele või tegeleb probleemide ennetamisega. Eesmärgiks on toetada üksikisiku või inimesterühma paremat toimetulekut ja põhieesmärgile (nt eakohasele õppimisele ja normikohasele käitumisele) keskendumist. Fookuses võib olla:

 • sotsiaalsete oskuste hindamine ja arendamine
 • kasvatustegevuses avalduvate hooletussejätmise tunnuste hindamine ja kompenseerimine
 • sotsiaalse keskkonna mõjutegurite hindamine ja kohanemis- või muutmisvõimaluste leidmine
 • kasvatus- ja sotsiaalvaldkonna tehnikate praktiline õpetamine

Sotsiaalpedagoogilise nõustamise võib algatada kas muutuse vajadust sõnastanud õpilane või mõni teine isik (pereliige, õpetaja, treener, tugispetsialist, lastekaitsespetsialist, kriminaalhooldaja jne). Soovitud muutuse sisuks võib olla näiteks koolitõrkest ülesaamine, efektiivsem eakohane õppimine, kiusamisolukordade ohjamine ja ennetamine, tulemuslikum normikohane käitumine konkreetses keskkonnas.

 

Supervisioon ehk töönõustamine

Spetsialisti või sarnase taustaga spetsialistide (ka vabatahtlike) rühma nõustav toetamine seniste töösuhete ja nende arenguvõimaluste analüüsimisel, samuti personaalse psühhohügieeni tagamisel. Töönõustamist valdava kogenud spetsialisti juhendamisel on fookuses töösuhetes olevatele / tajutavatele ebakõladele erinevate vaatenurkade ühine leidmine, seniste suhtlemistehnikate analüüs ja täiendavate tehnikate leidmine koos rakendamisvõimaluste analüüsimisega. Toimub soovitud muutuste sõnastamine, elluviimise kavandamine ja selleks vajalike personaalsete ressursside leidmine või võimendamine. Supervisiooni tulemuslikkus on selge kohe seansi lõpus, kuivõrd efektiivse supervisiooni läbinu kogeb vahetult suuremat enesekindlust ja positiivset energiat oma tööelu korraldamiseks, olles valmis tegutsema töösuhete kvaliteedi tõstmise nimel.

Selgituseks

Konsulteerimine

Sisult ühekordne seisukohtade vahetamine ja dialoogi pidamine asjakohasel tasandil, mis võimaldab osapooltel avaldada arvamusi ning saada põhjendatud vastuseid, eesmärgiga jõuda kokkuleppele käsitletava või edasise tegevuse osas.

Nõustamine

Ajaliselt piiritletud, ühekordne või jätkuvate kohtumistega, selge struktuuri ja vastastikuste kokkulepetega eesmärgipärane protsess, mida juhib vastava ettevalmistusega, oma nõustamisvaldkonda ja üldisi nõustamistehnikaid hästi tundev spetsialist. Eesmärgiks on toetada kliendi võimalusi tema enda valitud viisidel tegutsemiseks nii, et elada ja/ või õppida/ töötada enam rahuldustpakkuvama tulemusega. Oluline on nõustaja ja kliendi omavaheline positiivne ning koostööd soosiv suhe. Nõustamine on võimalik vahetult või kokkuleppel pärast esimest vahetut kohtumist ka virtuaalselt (veebis, Skype´s, telefonis).

Teraapia

Ravimiseks kasutatav meetodite kompleks, mille eesmärgiks on organismi või selle osa tervisehäire leevendamine või täielik parandamine või terviklikkuse taastamine tõenduspõhiseid meditsiini- või psühhoteraapilisi võimalusi kasutades. Terapeudil on kasutatava teraapia rakendamiseks olemas vastav akadeemiline pädevus.
Alternatiivsete ravimeetodite rakendamisel on tegemist tervendamisega, mille rakendaja omab enamasti erinevaid valdkonna täienduskoolitusi ja praktikat, kuid puudub teaduspõhisus.

 

Uudiskiri

Anneta

Oluline