Mahena Spetsialistide Ümarlaud

Käesolev redaktsioon kehtib alates 16.09.2022

Mahena Spetsialistide Ümarlaud (MSÜ) on alates aprillist 2007 tegutsev vabatahtlikkuse alusel koonduvate spetsialistide ühendus, kes töötavad Eesti eri piirkondades ja kelle töö eeldab rohkem või vähem professionaalse toe pakkumist traumaatilises kriisis või pingelistes suhteolukordades haiget saanud inimestele. Nii on koondunud peamiselt nõustajad, psühholoogid, pedagoogika-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna, hingehoiu ja juriidilise valdkonna jne spetsialistid. 
Aja jooksul on kujunenud, et tegemist on klubilise ühendusega nendest spetsialistidest, kes kannavad Mahena eetilisi väärtusi ja on osalenud Mahena kriisikoolitustel ning mõista kriisisekkumis ja kriisinõustamise nii teooriat kui ka praktikat sarnaselt, ka seda, et enesetäiendamine selles vallas ei lõppe kunagi ja igal aastal on tarvilik kasvõi õige pisut oma teadmisi uuendada.

MSÜ eesmärk

 • Pakkuda spetsialistidele regulaarset kooskäimise ja kogemuste-mõtete konfidentsiaalset (vaid liikmetele teatavaks saavalt) vahetamise võimalust.
 • Kaasata liikmed vabatahtlikuna (kas umbes kord aastas või kui selleks avaneb võimalus) oma kolleegide arendamisse, kas mõne teemaseminari juhtimisega või osalema mõnes MSÜ töörühmas või muul moel Mahena ja MSÜ arengusse panustades.
 • Jagada uusimat professionaalset ja päevakohast valdkonnapõhist teavet, sh infot uutest teostest ja artiklitest ning tekitada selle taustal analüüsiv diskussioon (eeskätt oma liikmete aktiivsusel).
 • Analüüsida toimunud kriisijuhtumeid (ka pingelisi konfliktolukordasid), kus MSÜ liikmed on olnud kaasatud, et tuua esile õppetunde, mida on mõistlik edaspidi kõigil MSÜ liikmetel oma töös arvestada.
 • Arutleda Eesti ühiskonnas silmatorkavat tähelepanu saanud kriisijuhtumite või MSÜ liikme jaoks olulise juhtumi teemal, vajadusel kujundades ühine seisukoht.
 • Aidata kaasa MSÜ liikmete küsimuste efektiivsemale lahendamisele kaaslaste vahetu kohapealse toetuse abil.
 • Väärtustada inimestega töötavat spetsialisti kui olulisimat ressurssi kliendi- või patsienditöös: toetada töös algajaid, et välistada läbipõlemist, ja toetada töös kogenuid, et varakult reageerida tööväsimusmärkidele ja läbipõlemisohule; ning võimaldada koos saada head energiat huumorist, mida elu pakub igal sammul.
 • Hoida aktiivsena Mahena kriisinõustajate võrgustikku ning vajadusel ja võimalusel kaasata pädev MSÜ liige akuutsesse kriisinõustamise töösse.

MSÜ liikmeks saamise protsess, aktiivne ja passiivne liikmelisus

LIIKMEKS SAAMISE PROTSESS

 • Liikmeks saamise protsess on aja jooksul muutunud. Käesoleval ajal võetakse uusi liikmeid vastu üksnes läbi Mahena koolituste, mille raames saab vastastikku selgeks koostöö soov ja kujunevad ühised arusaamad, et kriisitöös vajaduspõhiselt toetada kolleegi või saada tuge kolleegilt, ilma pikemate selgitusteta.
 • Liikmeks saamise soovi võib Mahena koolitustel olnud spetsialist ise väljendada ja on võimalik, et mõni MSÜ liige teeb sellise ettepaneku.
 • Kui spetsialistil on huvi saada MSÜ liikmeks ja ta on saanud kinnituse, et see on võimalik, siis tuleb saata e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • 1. Allkirjastatud vormikohane avaldus, millega liige nõustub muuhulgas austama ja arvestama Mahena eetilisi põhimõtteid ja panustama ennast vabatahtliku tegevuse kaudu MSÜ või ka laiemalt Mahena arengusse. Avalduses olevat infot ei jaga Mahena kolmandatele osapooltele, kui avaldaja selleks ise soovi ei avalda.
  • 2. Kõrgeima olemasoleva haridustaseme diplomi koopia.
  • 3. Curriculum Vitae (CV), mis loob arusaamise kandidaadist (millal ja kus on sündinud, millised tasemeharidused omandanud, millised täienduskoolitused, milline on töökogemus ja huvitegevus, millistesse ühingutesse kuulub, kas ise liigub autoga jmt, mida kandidaat peab oluliseks, sh allajoonimisega rõhutada seni läbitud kriisi- ja traumavaldkonna koolitusi).
 • Pärast Mahena juhatuse või MSÜ poolt kinnitatud liikmelisust ja MSÜ listikirja lisamist, mille kohta tuleb meilile teade, tuleb:
  • 4. Tasuda liikme aastatasu summas 25,00 eur (kakskümmend viis eurot) - ühe kuu jooksul liitumise kinnitamisest, kuivõrd uus liige võetakse vastu ainult aktiivse liikmena
   • Liikmetasu on sama, sõltumata liitumiskuust. Osaliselt kasutatakse liikmetasu liikmete arenduskuluna (valdkonna kirjandus või suvepäevade või koolituse osaline tasu).
   • Edaspidi tuleb liikmetasu tasuda kord aastas 31. jaanuariks, kui on soov jätkata aktiivse liikmena. Valides passiivse liikmelisuse, aastatasu maksta ei ole vaja.
   • Liikmetasu laekumise järel liidetakse isik koheselt Mahena uudiskirja listiga (kui varem ei ole juba liitutud) - listist on õigus loobuda igal ajal.
  • 5. Liituda Mahena Keskus FB-ga (kui varem ei ole liitutud).
  • 6. Avaneb võimalus kasutada soovi korral õigust liituda Mahena MSÜ FB-ga- ning
  • 7. Tegutseda täieõigusliku MSÜ liikmena.

LIIKMETASU MAKSMISE REKVISIIDID:

NB! Liikmetasu saab laekuda ainult eraisikult, kuivõrd liikmeks ei saa olla juriidiline isik. Kui tasub mõni teine eraisik kellegi eest, siis märkida liikme nimi.

 • Makse saaja: Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena
 • Arve nr LHV pangas: EE627700771003435273
 • Selgitus: MSÜ liikmetasu-aasta, Eesnimi Perenimi
 • Summa: 25,00 eur

MSÜ AKTIIVNE liige

on staatus, mil MSÜ liikmeks arvatud spetsialist soovib olla aktiivses kriisinõustamise ja MSÜ tegemiste infoväljas ning soovib panustada MSÜ eesmärkidesse;
- omab võimalust kuuluda Mahena MSÜ fb-gruppi, kus jagatakse kiireimat Mahena ja valdkona infot, mõeldakse kaasa aktuaalsetel teemadel, toetatakse üksteist ja nauditakse huumorit, mida MSÜ-sse mittekuuluja ei pruugi vahel mõista;
omab võimalust osaleda kõikidel MSÜ kohtumistel, nii klubilistel vahetutel kohtumistel, kus analüüsitakse akuutseid juhtumeid ja jagatakse omavahel erialateavet, kui ka veebiülestel infokoosolekutel; pakkuda välja MSÜ kohtumiste teemasid-külalisi;
- omab võimalust praktilise kogemuse kinnistamiseks, saades võimalusi osaleda kriisitöödel ja analüüsida neid;
- omab võimalust kiireks valdkonna supervisiooniks;
- omab eelisvõimalust Mahena koolitustel osalemiseks;
- omab õigust esitleda oma CV-s ennast Mahena Spetsialistide Ümarlaua aktiivse liikmena;
- omab kohustust 1) tasuda kord aastas (jaanuaris) MSÜ liikmetasu; 2) lähtuda oma tegevustes Mahena eetilistest põhimõtetest; 3) anda esimesel võimalusel Mahena juhile teada, kui talle teadaolevalt keegi rikub Mahena eetilisi põhimõtteid või mingil moel on häiritud tema enese MSÜ liikmelisus või võib olla ohustatud Mahena maine; 4) avaldada oma seisukohti ja/ või jagada infot MSÜ FB grups; 5) panustada vajaduspõhiselt ja võimalustest lähtuvalt Mahena arengusse, sh nt kord aastas tasuta lühiseminari läbiviimisega vmt.

MSÜ PASSIIVNE liige

- on staatus, mil varem MSÜ aktiivse liikmena tegutsenud spetsialist on aktiivsest kriisinõustamise valdkonna ja / või MSÜ tegemistest eemaldunud (ei ole 12 kuu jooksul: osalenud ühelgi MSÜ kohtumisel, Mahena koolitusel-seminaril, avaldanud oma seisukohti või teemakohast teavet MSÜ FB-s), ei ole esitanud avaldust MSÜ liikmelisust lõpetada;
- ei oma võimalusi, mis laienevad MSÜ aktiivsele liikmele
- ei ole kohustust tasuda MSÜ liikmetasu;
- omab õigust 1) saada MSÜ liikmete e-kirju ja 2) taastada MSÜ aktiivse liikme staatus kohe pärast supervisiooni Mahena juhiga ning aasta liikmetasu maksmist;
omab kohustust 1) lähtuda oma tegevustes Mahena eetilistest põhimõtetest; 2) anda esimesel võimalusel Mahena juhile teada, kui talle teadaolevalt keegi rikub Mahena eetilisi põhimõtteid või mingil moel on häiritud tema enese MSÜ liikmelisus või võib olla ohustatud Mahena maine. 

MSÜ-st väljaarvamine

 • Väljaarvamine toimub:
  • Liikme kirjaliku avalduse alusel.
  • Automaatselt, kui MSÜ-ga on kontakt täiesti katkenud enam kui kaks aastat.
  • Otsuse põhiselt, kui MSÜ liikme käitumises on tõsine vastuolu Mahena eetiliste põhimõtete või eesmärkide arvestamisega ja MSÜ koosolek on seda arutanud ning otsustanud liige välja arvata.
 • Väljaarvamise järel kustutatakse vastava isiku kontaktid Mahena MSÜ FB grupist ja MSÜ listist.

Lisainfo

Algusest peale on MSÜ-sse kuuluvuse peamiseks määrajaks olnud ühiste eetiliste põhimõtete austamine oma töö- ja isiklikus elus ning kriisinõustamise pädevuse omandamine vähemalt baasteadmiste tasandil. Valdavalt on kriisinõustamise pädevus MSÜ liikmetel suurem, sest see võimaldab liikmeid kaasata reaalsetele kriisitöödele, baasteadmised annavad võimaluse olla ühes vestlusruumis, kuid mitte õigust kriisinõustajana tegutsemiseks. Suurim MSÜ liikmete arv on olnud 86 (seisuga dets 2021), tavapäraselt on aktiivseid liikmeid poolesaja ringis.
MSÜ liikmeks saab olla ainult eraisik. MSÜ-d juhib Mahena juhataja.
Kuni 2021. a lõpuni tegutseti liikmetasuta. Alates 2022. aastast on MSÜ liikme aastatasu 25,00 eur, mis ühelt poolt loob suuremat seotust vastutse võtmisel, aga võimaldab ka igal aastal liikmete arengusse panustada. 
Tegemist on võrdseid suhteid väärtustava ühendusega, mille kooskäimised toimuvad klubilise vormi alusel kord kuus üheksal kuul aastas. Tavapärane kohtumisaeg on kord kuus reedel kell 18-20 (21), täpsed ajad koos MSÜ juurde kuuluva seminari põhiteemaga saavad teatavaks Mahena veebi koolituskalendris ja otseteavituste kaudu.
MSÜ esimene suvekool toimus 2020. aasta juulis Neemes ning edaspidi on suvekoolid kavas üle ühe aasta, teine seega 2023. aastal.

Koos kriisidest läbi!