Uudiste arhiiv

SIMULATSIOONIDEGA KRIISINÕUSTAMISE OSKUSÕPE 2022-2023

Oskusõpe on mõeldud spetsialistidele, kes oma töös võivad vajada kriisinõustamise oskuseid. Õppe juhendaja Tiina Naarits-Linn ütles kursust kavandadaes: "Mul on väga hea meel, kui erinevad kohalikud omavalitsused tunnevad huvi selle kursuse vastu ja muidugi need spetsialistid, kes on varem kriisinõustamist õppinud ja soovivad oma oskusi viimistleda ning ideaalis jääda Mahena kriisinõustajate võrgustikku." T. Naarits-Linn on Mahena keskuse 16 tegevusaasta jooksul juhendanud hulgaliselt lühikursusi ja kahte pikemat, läbi mitme aasta kestvat ja enam kui 240 ak/h mahuga kriisikursust, mille keskmes on olnud nõustajate teadlikkuse suurendamine teoreetilistele selgitustele fookuse panemisega, seda alati läbi praktilise analüüsi. Sel korral on rõhk oskustel ja teooria on vaid väikseks toeks. 

SIHTRÜHM: kõik kriisinõustamisest huvitatud kõrgharidusega spetsialistid, kes oma töös pakuvad nõustavat ja esmatasandi kriisinõustamisoskusi vajavat tuge, sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, sotsiaalpedagoogid, ohvriabitöötajad, õpetajad, meedikud, psühhoterapeudid, juristid, kogudustes nõustavad spetsialistid, kriisikomisjonides psühhosotsiaalse toe eest vastutavad inimesed jt.

Aeg: septembrist 2022 kuni augustini 2023.

Ajakava: oskusõppe sessioonide ajakava (allpool koos teemadega):
Eelsessioon: 04.-05.08.2022 (neile oskusõppele tulijatele, kes ei ole läbinud kriisisnõustamise AB taset või soovivad seda korrata,
sh MSÜ liikmetele on AB taseme korduv läbimine 50% soodustusega)
NB! algselt kavandatud sept moodul on tõstetud veebruarikuusse, oskusõpe algab oktoobris!

1. 27.-29.10.2022
2. 24.-26.11.2022
3. 26.-28.01.2023
4. 16.-18.02.2023
5. 23.-25.03.2023
6. 27.-29.04.2023
7. 25.-27.05.2023
8. 10.-11.08.2023

Maht: 220 ak/h
a) lektoorne 7x18 ak/h + 2x10 ak/h= 146 ak/h;
b) iseseisev, supervisioon, võimalusel reaalne praktikajuhtum 74 ak/h.

Õppekava: pdfSIIN

Koht: kas Tallinnas Mahena keskuses, Tatari 12 või Mahena keskusest kuni 15 km raadiuses ruumides, kuhu pääseb Tallinna kesklinnast Tallinna ühistranspordiga.

Kursust juhib: Tiina Naarits-Linn, kes vajadusel kaasab kolleege.

Lisainfo:
a) Kursusele kinnitamine toimub kahes osas. Kes registreerusid kuni 15.01, saavad kinnituse nimekirja arvamise kohta hiljemalt veebruari lõpuks. Kui jääb vabu kohti, siis registreerumine on jätkuvalt avatud kuni 10.06 ja lõplik nimekiri kinnitatakse hiljemalt 20.06.2022. Erakorraliselt koha vabanemisel pakutakse ootenimekirjas olijale osalusvõimalust kuni 31.08.2022, mil suletakse nimekiri lõlikult.
b) Sel korral ei alustata pikka kursust baasteadmistest, need peavad juba olemas olema. Kui varasemad alusteadmised puuduvad, aga ka siis, kui on soov korrata, siis enne pika kursuse algust on võimalik läbida baasteadmiste õpe "KRIISINÕUSTAMISE A&B PSÜHHOSOTSIAALSE TOE TAGAMISEL". Kellel on vastav sissejuhatus läbitud (lektoorselt minimaalselt 16 ak/h) ja on soov kandideerida pikale kursusele, peab saatma vastava koolitustõendi.
c) Kursusele kandideerimise eeltingimused: kõrgharidus, sissejuhatus kriisinõustamisse on läbitud, on valmisolek täita Mahena eetilisi põhimõtteid, on soov olla MSÜ liige (võib loobuda pärast koolitust).
d) Otsepakkumine saadetakse esimesena kõigile MSÜ liikmetele ja eelistatud on teooria ja praktika koolituse läbinud spetsialistid, seejärel teised.
e) Kursusele pääsemiseks on vajalik täita eeltingimused, läbida intervjuu, astuda MSÜ-sse, tasuda koolituskulu esimene osa, koolituse algul allkirjastada koolitusleping.
f) Oskusõppele vastu võetud spetsialistid kaastakse esimesel võimalusel praktilistele kriisitöödele, vastavalt olemasolevale pädevusele kas vaatlejana või assistendina, oskuskoolituse teises pooles ka juhendamisel kriisinõustamise juhtiva nõistajana. Esimesed kaks sellist kriisitööd toimusid juba jaanuaris 2022. Kursuse raames analüüsime kõiki juhtumeid, milles kursuslased osalevad.
g) Koolitus toimub koostöös Aliede OÜ-ga.

OSKUSÕPPE TASU: 
Sisaldab:
kontakõpet vastavalt moodulite ajakavale, iseseisvate tööde juhendust, õppe juurde kuuluvaid individuaalseid ja rühmasupervisiooni, (võimalusel) ühte või mitut juhendatud praktilist tööd, eksamisessiooni ja selleks valmistumise juhenust, administratiivsuhtlust, eksami sooritamise järel tunnistust.
Tasutav järgmiselt:
- ühes osas tasudes: 2150,00 eur, maksekuupäevad on 10.05.22;
- kahes osas tasudes: 2150,00 eur ehk 2 x 1075,00, maksekuupäevad on 10.05.22 (eraldi kokkuleppel ka 10.06.2022) ja 10.10.22;
- neljas osas tasudes: 2400,00 eur ehk 4 x 600,00, maksekuupäevad on 10.05.22, 10.08.22, 10.01.23, 10.04.23.
Summa on lõplik, täiendavaid makse ei lisandu.
Arve tasujaks võib olla nii eraisik kui ka juriidiline isik või mõlemad, kui on eelnevalt teada antud, mis vahekorras arvet tasutakse.
NB! Kriisinõustamise AB koolitusele tulijatel, kes oskusõppele kinnitatakse veebr 2022 seisuga, on selle arve tasumise aeg 10.03.2022.
Kursusele registreerunud ja koolitustasu maksnud osaline võib loobuda koolitusest kuni 31.08.2022, mis ajani makstakse koolitustasu tagasi, va 50,00 eur, mis on koolituse registreerumistasu.

REGISTREERUMINE: SIIN

MOODULITE TEEMAD SESSIOONIDE KAUPA

Esimesed 7 moodulit toimuvad kõik neljapäevast laupävani, 8. kohtumine on 2-päevane eksamimoodul reedel ja laupäeval.
NB! Teemad on osaliselt korrigeeritavad kursusele registreerunute poolt. Kõik registreerunud on saanud/ saavad täpsustava teemade ülevaate.

1. OKTOOBER: Sissejuhatus. Kriisinõustamise aluspõhimõtete püramiid. Allikakriitilisuse hindamisest. Rolliselguse olulisus: nõustaja ja terapeut; ametikohast ja väljaõppest tulenev spetsialisti pädevus ning kriisi-/traumatöö lisapädevus. Kriisinõustaja Püha Graal. NB! Lepime kokku lisaseminaride ajad oskusõppe perioodi jooksul (tulenevalt tekkinud vajadusest pärast koolituse teemade kinnitamist), kuhu eelisjärjekorras saavad oskusõppes osalejad, seejärel ülejäänud MSÜ liikmed ja seejärel teised huvitatud spetsialistid:
1) sõjapsühholoogia iseärasused üksikisiku toimetuleku taastamise toetamisel: sõjakogemustega inimeste nõustamine kuni 6 jooksul ohukoldest pääsenuna ning pärast seda, esmalt kuni 24 kuu jooksul ja vajaduspõhiselt hilisemate probleemide ilmnemisel, riskid sõjatraumaga (või muu ulatusliku traumakogemusega) nõustaja kaasamisel akuutkogemusega inimese toetamisel, nõustaja psühhohügieen;
2) lahenduskeskse lühiteraapia tehnikate kasutamine traumaga toimetuleku toetamisel - nõustaja AB: nõustamisseansi struktuur, kliendisuhte loomine ja selle kvaliteedi hindamine, kliendi seisundist lähtuvad kolm suunda nõustamisseansi ajal, seansil olijate ekspertsuse arvestamine ja koostöö tulemuslikkuse hindamine;

2. NOVEMBER: Kriisinõustamine: personaalne ja rühmas. Kriisijuhtumi logi pidamine. Traumajärgse rühmatöö logaritm (erisused, kui rühmas on lapsed, mundrikandjad, ettevõtte töötajad, juhuslikult koos olnud inimesed). Kriisinõustamise mudelid (ja akuutolukorras kriisinõustaja roll, pädevusmiinimum, peamised tegevused).

3. JAANUAR: Ootamatu surm, sh suitsiid. Surmateate edastamine. Akuutse kriisisekkumise eri tasandid ja kriisinõustamise sisu nendes. Abistajate rollierinevused ja koostöövõimalus, sh riiklik ohvriabi, KOV sotsiaalametnik, kaplan, hingehoidja, personalitöötaja, vabatahtlik.

4. VEEBRUAR: a) Kadunud inimene ning emotsionaalsed mõjutegurid kadunu eluselt leidmisel, surnult leidmisel, kadunukd jäämisel. b) Hääbuv suremine alates ilma lootuseta diagnoosist/ seisundist kuni surma faktini; surija õigused. c) Matused ja nendeks valmistumine, leinamist toetavad rituaalid. d) Kriisinõustamise astmelisus ning kestvust ja eripära mõjutavad asjaolud, sh lastega seonduvad erisused jmt. 

5. MÄRTS: Leinava/ traumaatilise/ üleväsinud inimese, sh vägivallaohvri, lastega kodus oleva vanema, valulikku üksiolemistunnet või kaotusvalu kogeva inimese (sh teismelise) ennastkahjustav ja/ või suitsidaalne käitumine. Erisused meeste ja naiste käitumises. Töö sundkliendiga kriisiolukorras. (Kriisi)nõustamise võimalused sekkumisel, sh esmane läbirääkimine kriitilise olukorra peatamisel.

6. APRILL: Praktilised meetodid traumadega toimetulekuks, sh kriisinõustamisel kasutatavad ja kliendile õpetatavad tehnikad: pinget maandavad, kontakti luua aitavad, mõtete väljendamist hõlbustavad jne. Läbipõlemise märkamine ja tegutsemine võrgustikupartneri, kaasnõustaja ja iseenda puhul. Enesehoid.

7. MAI: Kriisinõustamise 101 pisiasja, sh miks on vähe tulus leina või muu traumaatilise kogemuse akuutfaasis rakendada kogemusnõustamist ja konfliktilahendust; miks hingehoidlik lähenemine tekitab nii mõneski haigla erakorralise osakonna patsiendi lähedases hirmu ja tõrjumist, meediakriisi eripära ja süüdistusrahe alla jäänud asutuse või üksikisiku  toetamise võimalused kriisinõustamise toel. Riskide tundmine ja arvestamine, sh distantsnõustamisel, vabatahtliku kaasamisel, võõra vs tuttava nõustamisel kriisis jne. Kriisinõustamise pädevuse ühildamine erineva kõrghariduse eriala tasemeharidusega. Isetu teekond õpipoisist selliks ning sellist meistriks.

8. AUGUST: Eksam. Pidulik tunnistuste kätteandmine.

- Kursuse kõikide teemade käsitlemisel on neli lähtekohta: Tea kriisinõustamise sisu. Rakenda kriisinõustamise baasoskused. Arvesta kriisinõustamise protsessi riskidega. Väärtusta ja hoia klienti, iseennast, partnerit.
- Simulatsioonides ja analüüsides käsitletavad juhtumid on ühelt poolt sellised, kus kriisinõustamise vajadus võib sageli vajalik olla Eesti praktikat arvestades ning teisalt kursuslaste tegelikust tööelust lähtuvad juhtumid ehk kursus on kursuslaste nägu.

Sellel oskusõppel on neli olulist lähtepunkti:

1.      Kogu oskusõpe on sõna otseses mõttes oskuste õppimine, kuigi teooriat kõrvale võttes. Samas eeldab see, et oled teadlik kriisinõustamise A&B-st. Palun vaata need ükshaaval üle, kui Sa ei ole tulemas augustikuisele vastavale koolitusele, sest oled juba aluste koolituse varem läbinud. Kui on mõni teema, milles on kaasa rääkimine raskem, siis otsi selle kohta ise vastuseid või keegi, kes oskab selgitada. Ilma alusteadmisteta on raske oskusõppes sammu pidada. Vt siit https://mahena.org/mahena/uudised/199-kriisin%C3%B5ustamise-a-b-ps%C3%BChhosotsiaalse-toe-tagamisel.html
2.      Ole valmis esimesele sessioonile kaasa võtma 3 raamatut, 2 artiklit ja üks iseenese konspekt, mis kõik on toetanud Sinu huvi selle oskuskoolituse vastu, ja mida oled valmis tutvustama rühmakaaslastele (arvesta, et internetiühendust ei pruugi olla, nii et digimaterjalide korral peaksid need materjalid olema laetud arvutisse). Kui näib, et mõjuallikaid on rohkem, ole lahke neid lisaks kaasa võtma, aga siis argumenteeri, mis ja miks on lisaks.
3.      Kõik sessioonid on sarnase ülesehitusega, 3 päeva sisse mahub: 1. Kodutöö analüüs. 2. Uue teema olulisemad teoreetilised pidepunktid, küsimused-vastused. 3. Demonstratsioon, juhtumipõhine (jälgida saab juhendja tegutsemist koos valitud rühmaliikmega). 4. Simulatsioon, juhtumipõhine (kõik saavad juhtumi ja gruppides rakendavad sel hetkel parimat teadmist kriisinõustamisest). 5. Esitluste analüüs, küsimused-vastused. 6. Uue kodutöö selgitus. 7. Sessiooni kokkuvõte, postulaatide ja riskide sõnastamine. (NB! kodutööd toetavad õpitavat ja ei ole vaja muretseda, et need muutuksid koormavaks).
4.      Õppeprotsessi keskmes on nõustamise struktuursus ja tehniliste põhimõte teadlik ning oskuslik kasutamine, mis aitab välistada kannatanule täiendavate kannatuste tahtmatu tekitamise ja talle efektiivse võimaliku toetuse tagamise, ning säästes abistavat spetsialisti.

Seekordne saab olema Mahena kolmas pikk oskusõpe, mis koosneb seitsmest 3-päevasest moodulist ja 2-päevasest eksamimoodulist (mille käigus jätkub oskusõpe ja samas toimub õpitu kinnistamine). Selle kursuse eripäraks on praktilised analüüsid, mistõttu rõhk on simulatsioonharjutustel, juhtumite analüüsimisel ja nende sidumisel teooriaga. 

Tavapärane õpetamisviis on osaliselt pööratud pahupidi, kuid teoorias oluline on iga teema juures esitatud. Kursuse juurde kuuluvad iga osaleja ennast reflekteerivad individuaalsed supervisioonid koolituse algul ja lõpus ning üks rühmasupervisioon. Eesmärk on, et iga osaleja saab võimaluse vähemalt ühel reaalsel juhtumil kaasnõustajana osaleda ja juhendajaga seda analüüsida. Mõlemad varasemad pikad kursused olid milleski sarnased ja milleski täiesti erinevad. Nii saab olema ka uue pika oskusõppega, mis toob teoreetilises osas kinnitusi, kuid käsitluses uue lähenemise - kindlasti ei ole see koolitus varasema duubeldus.

Küsimustele vastamone: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Meeldiva kohtumiseni!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus